2da06764
材料(作りやすい分量)
・たけのこの水煮 大1本
・油揚げ 2枚
・鰹節 1パック

・水 300㏄
・酒 大さじ2
・醤油 大さじ1
・塩 小さじ1/2